start / Deklaracje / Wspólna deklaracja II Szczytu Inicjatywy  Trójmorza (Warszawa, 6–7 czerwca 2017)

Wspólna deklaracja II Szczytu Inicjatywy  Trójmorza (Warszawa, 6–7 czerwca 2017)

Prezydenci i ich przedstawiciele zebrani na Drugim Szczycie Inicjatywy Trójmorza, skupiającej 12 państw członkowskich Unii Europejskiej położonych pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Republikę Czeską, Estonię, Węgry, Łotwę, Litwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Słowenię:
 • zgadzając się z poglądem, że kraje zrzeszone w ramach Inicjatywy Trójmorza ze swoim potencjałem stanowią dynamiczny region, którego rozwój zależy między innymi od skoordynowanych wysiłków całego regionu; podkreślając, że łączność między państwami europejskimi położonymi wzdłuż osi wschód–zachód została pomyślnie osiągnięta dzięki takim instrumentom finansowym jak „Łącząc Europę”, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI), a także dzięki istniejącym i przyszłym strategiom makroregionalnym realizowanym przez Unię Europejską;
 • uznając, że ugruntowane, udane mechanizmy regionalne i subregionalne przyczyniły się do szerokiej współpracy i rozwoju wśród krajów Trójmorza i nadal są ważnymi podmiotami wzmacniającymi spójność;
 • będąc przekonanymi, że wzmocniona infrastruktura, współpraca gospodarcza i społeczna / wzajemne połączenia państw Inicjatywy Trójmorza na osiach północ–południe i wschód–zachód leżą w interesie wszystkich uczestników tej inicjatywy, a także całej Unii Europejskiej;
 • zwracając uwagę na znaczenie i ważność wyzwań wynikających z różnic w sieciach transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych w regionie Inicjatywy Trójmorza, które ograniczają dynamiczny rozwój stosunków gospodarczych między tymi krajami i powinny być dalej rozwijane;
 • wykorzystując dostępne instrumenty pozwalające na ich dalszy rozwój, co z kolei ułatwi proces osiągania, wzmacniania i cementowania jedności Unii Europejskiej;
 • niniejszym potwierdzają wysoką wartość zintensyfi kowanej współpracy w postaci Inicjatywy Trójmorza, koncentrującej się na wspieraniu inwestycji w dziedzinie gospodarki, połączeń transportowych, infrastruktury energetycznej, ochrony środowiska, badań i rozwoju oraz komunikacji cyfrowej w ramach Inicjatywy Trójmorza;
 • niniejszym podkreślają, że Inicjatywa Trójmorza to elastyczne forum prezydenckie, które zapewnia wsparcie polityczne w celu wspierania skuteczniejszej współpracy rządów, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych zainteresowanych wzmacnianiem więzi regionalnych, jednocześnie uznając, że osiągnięcie konkretnych rezultatów w ramach tej inicjatywy wymaga aktywnego zaangażowania odpowiednich rządów i podtrzymywania kontaktów roboczych między odpowiednimi przedstawicielami Prezydentów;
 • niniejszym zauważają, że Inicjatywa Trójmorza ma następujące priorytety: ulepszenie połączeń komunikacyjnych tego regionu w celu rozwoju i dalszej integracji w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), realizacja unijnych celów polityki energetycznej, promowanie charakteru biznesowego wspólnych projektów gospodarczych i pełna synergia z polityką Unii Europejskiej;
 • zgadzają się, że Inicjatywa Trójmorza jest użyteczną platformą, która wzmacnia efektywną i spójną Unię Europejską. Rozwój współpracy państw Trójmorza przyczynia się do rozwoju całej ambitnej, zjednoczonej i prężnej Unii Europejskiej; niniejszym potwierdzają, że Inicjatywa Trójmorza jest otwarta dla  zainteresowanych podmiotów gospodarczych z całego świata i partnerów globalnych;
 • niniejszym potwierdzają, że Inicjatywa Trójmorza będzie funkcjonować w oparciu o kilka zasad, a przede wszystkim: członkostwo w Unii Europejskiej, długoterminowy charakter wspólnych planów, otwartość na środowiska biznesowe, a także lepsze definiowanie i wspieranie czynników modernizacji w regionie;
 • niniejszym wyrażają zadowolenie z utworzenia Forum Biznesu Trójmorza, które zgromadzi podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą gospodarczą, mającą na celu wzmocnienie więzi gospodarczych w regionie.
Tłumaczenie: Barbara Komorowska na zlecenie ISP PAN