start / Deklaracje / Wspólna deklaracja III Szczytu Inicjatywy Trójmorza (Bukareszt, 17-18 września 2018)

Wspólna deklaracja III Szczytu Inicjatywy Trójmorza (Bukareszt, 17-18 września 2018)

Prezydenci oraz ich wysocy przedstawiciele z dwunastu państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza (3SI) – Republiki Austrii, Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Węgier, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, – po spotkaniu w Bukareszcie, w dniach 17–18 września 2018 roku, z okazji Trzeciego Szczytu Inicjatywy Trójmorza, którego gospodarzem była Rumunia:
 • Zgadzając się, że Inicjatywa Trójmorza leży we wspólnym interesie państw regionu Trójmorza, polegającym na podejmowaniu skoordynowanych działań ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału gospodarczego i umożliwienie szybszego rozwoju w celu zwiększenia spójności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej;
 • Potwierdzając, że trzy fundamentalne fi lary i cele Inicjatywy to: wzmocnienie rozwoju gospodarczego, zwiększenie spójności Unii Europejskiej oraz wzbogacenie więzi transatlantyckich;
 • Zgodnie z pierwotnym celem Inicjatywy Trójmorza, jako nieformalnej platformy prezydenckiej na rzecz wspierania pragmatycznej współpracy pomiędzy państwami w niej uczestniczącymi, w oparciu o ich członkostwo w Unii Europejskiej;
 • Podkreślając fakt, że celem Inicjatywy jest wkład w rozwój gospodarczy uczestniczących w niej państw oraz regionu poprzez poprawę połączeń komunikacyjnych, energetycznych i cyfrowych, w szczególności, lecz nie tylko, na osi Północ – Południe i w ten sposób poprawa relacji gospodarczych, bezpieczeństwa energetycznego, przepływów handlowych i inwestycyjnych w regionie oraz z innymi partnerami ze społeczności euroatlantyckiej;
 • Podkreślając fakt, że lepsze połączenia regionalne i spójność gospodarcza przyczynią się do wzrostu kohezji i spójności UE oraz jej dalszej integracji, wspierając w ten sposób wysiłki na rzecz budowy bardziej zamożnej, zjednoczonej i bezpiecznej Unii Europejskiej;
 • Wyrażając przekonanie, że obecność gospodarcza Stanów Zjednoczonych w regionie Trójmorza może przyczynić się do wzmocnienia więzi transatlantyckiej oraz stanowić dodatkowy katalizator dla mocniejszego partnerstwa transatlantyckiego;
 • Świadomi, że Inicjatywa może potencjalnie przyczynić się do wsparcia polityk UE skierowanych do Krajów Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego, oraz stanowić uzupełnienie wysiłków mających na celu zbliżenie tych dwóch regionów do Unii Europejskiej, w tym poprzez tworzenie lepszych połączeń;
 • Uznając wagę zaangażowania na wysokim szczeblu dla skutecznej realizacji głównych celów Inicjatywy, zapewniając pełną koherencję z istniejącymi instrumentami UE;
 • Uznając rolę rządów narodowych w realizacji celów Inicjatywy Trójmorza, we współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi, oraz z innymi interesariuszami publicznymi;
 • Uznając zasadniczą rolę sektora prywatnego oraz instytucji finansowych w realizacji celów Inicjatywy Trójmorza;
 • W oparciu o rezultaty poprzednich szczytów Inicjatywy: w Dubrowniku w 2016 roku oraz w Warszawie w roku 2017;
Niniejszym:
 1. Z zadowoleniem przyjmują krótką listę priorytetowych projektów komunikacyjnych Inicjatywy Trójmorza w trzech kluczowych obszarach: transportu, energetyki, cyfryzacji, których celem jest usprawnienie procesu wsparcia politycznego dla tych projektów oraz zachęcenie zainteresowanych Rządów, firm i instytucji finansowych do wspólnej pracy na rzecz ich szybkiej implementacji. Zapraszają wszystkich zainteresowanych interesariuszy do współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych, koniecznych do realizacji projektów Inicjatywy Trójmorza, w tym do identyfikowania wszelkich możliwych funduszy UE oraz innych funduszy na rzecz ich implementacji;
 2. Z zadowoleniem przyjmują zorganizowanie, przy okazji Szczytu w Bukareszcie, pierwszej edycji Forum Biznesu Trójmorza, zgodnie z zapisem Wspólnej Deklaracji Warszawskiej z roku 2017, która zgromadziła ponad 600 wysokich rangą urzędników i przedstawicieli biznesu z państw uczestniczących, z innych państw członkowskich UE, Stanów Zjednoczonych, państw niebędących członkami UE, oraz z szeroko rozumianego regionu Europy Południowo-Wschodniej, oraz zachęcają aby Forum Biznesu Trójmorza uczynić wydarzeniem cyklicznym, optymalnie odbywającym się corocznie;
 3. Z zadowoleniem przyjmują powołanie Sieci Izb Handlowych Państw Inicjatywy Trójmorza, przy okazji pierwszej edycji Forum Biznesu Trójmorza, poprzez przyjęcie Wspólnego Oświadczenia na rzecz ustanowienia Sieci Izb Handlowych Państw Trójmorza, podpisanego przez Izby Handlowe zamierzające uczestniczyć w sieci, których celem jest wspieranie przyszłych działań podejmowanych przez Forum Biznesu Trójmorza oraz ułatwianie nawiązywania kontaktów wśród społeczności biznesowych w regionie;
 4. Z uznaniem odnoszą się do podpisania, podczas Forum Biznesu Trójmorza, Listu Intencyjnego w sprawie ustanowienia Funduszu Inwestycyjnego Trójmorza przez odpowiednie instytucje finansowe, zamierzające uczestniczyć w Funduszu. Celem Funduszu, po jego utworzeniu, będzie inicjowanie, wspieranie oraz finansowanie priorytetowych projektów komunikacyjnych wspieranych przez Inicjatywę, a także innych przyszłych projektów Trójmorza;
 5. Zgadzają się co do potrzeby monitorowania, stymulowania i wspierania procesu wdrażania priorytetowych projektów komunikacyjnych Państw Trójmorza. W tym celu zachęcają sektor prywatny do bardziej aktywnego zaangażowania;
 6. Z zadowoleniem przyjmują uruchomienie strony internetowej poświęconej Inicjatywie Trójmorza (www.three-seas.eu), której domena będzie zarządzana przez gospodarzy każdego kolejnego szczytu;
 7. Odnotowują, że Pierwsze Forum Regionów Trójmorza w Rzeszowie, w Polsce, zorganizowane 3 lipca 2018 roku, wniosło praktyczny wkład, na poziomie regionalnym, w promowanie celów Inicjatywy Trójmorza. Zachęcają do podobnych działań inne regiony Inicjatywy Trójmorza;
 8. Z zadowoleniem przyjmują zaangażowanie, wsparcie i zainteresowanie państw i instytucji partnerskich, a mianowicie: Rządów Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, oraz Grupy Banku Światowego, w tym uczestnictwo wysokich rangą przedstawicieli tych instytucji podczas Trzeciego Szczytu Inicjatywy Trójmorza. Zgadzają się na dalsze zapraszanie zarówno ich, jak i innych zainteresowanych aktorów, zgodnie z konsensualną decyzją państw uczestniczących, na przyszłe szczyty Inicjatywy Trójmorza, jak również na przyszłe edycje Forum Biznesu Trójmorza;
 9. Z zadowoleniem przyjmują obecność przedstawicieli Rządów oraz firm z państw nie będących członkami UE, z szeroko rozumianego regionu Europy Południowo-Wchodniej, na pierwszej edycji Forum Biznesu Trójmorza. Zgadzają się też na ich zapraszanie na kolejne edycje Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza.
Źródło: opracowanie własne na podstawie tłumaczenia otrzymanego z Kancelarii Prezydenta RP.