Instytucje zajmujące się Inicjatywą Trójmorza

Ośrodki wiodące

 

Projekt pt. Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza przy Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Jest to projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. Projekt ten ma na celu utworzenie centrum badawczego zrzeszającego badaczy nauk społecznych zajmujących się tematyką Inicjatywy Trójmorza i współpracy w regionie Trójmorza. Założenie centrum ma doprowadzić do rozwinięcia współpracy naukowej i eksperckiej. Centrum będzie służyć popularyzacji i rozwojowi wiedzy naukowej i badań na temat Inicjatywy, a także będzie fundamentem międzynarodowej sieci współpracy łączącej podmioty badawcze ze sobą nawzajem oraz z podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Prowadzone badania obejmują wymiar ekonomiczny, polityczny i społeczny Inicjatywy Trójmorza, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy energetycznej, infrastrukturalnej i cyfrowej oraz spraw dotyczących bezpieczeństwa regionu i polityki społecznej. Badania w ramach centrum prowadzone są na dwóch poziomach analizy: na poziomie poszczególnych państw oraz na poziomie systemu międzynarodowego.

Instytut Europy Środkowej

Instytut funkcjonuje jako państwowa osoba prawna w Lublinie od 2018 r. Działalność Instytutu wiąże się z badaniami dotyczącymi krajów Europy Środkowej i Wschodniej (z wyłączeniem Rosji) w aspekcie politycznym, gospodarczym i społecznym oraz związków państw tego regionu z Polską. Instytut publikuje wyniki badań oraz analiz w formie „Komentarzy IEŚ”, serii „Prace IEŚ” oraz „IEŚ Policy Papers”. Publikowane są również monografie dotyczące zarówno historii, jak i współczesnej sytuacji państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz czasopismo „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”. Misją Instytutu jest merytoryczne wspieranie polskiej polityki zagranicznej.

Ośrodek Studiów Wschodnich

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia to powstała w 1990 r. jednostka państwowa zajmująca się analizą i śledzeniem bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w państwach Europy Środkowej, Północnej, Wschodniej, na Bałkanach, w obszarze Kaukazu, Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej i Chin. Główne zadania ośrodka to przygotowywanie analiz, ekspertyz dla organów władzy publicznej RP, inspirowanie i prowadzenie badań, upowszechnianie wiedzy o obecnym stanie i zmianach sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej, a także promocja polskiej myśli analitycznej za granicą. Działalność OSW jest w całości finansowana ze środków publicznych.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych stanowi jeden z najważniejszych ośrodków analitycznych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. PISM, będąc usytuowany między światem polityki i analityki służy wsparciem polskim decydentom i dyplomatom. Trzon PISM stanowi Biuro Badań i Analiz, realizujące analizy, ekspertyzy i studia prognostyczne zarówno z własnej inicjatywy, jak i na zamówienie organów władzy publicznej. W ramach PISM prowadzone są badania naukowe z zakresu polskiej polityki zagranicznej, integracji europejskiej, stosunków transatlantyckich, bezpieczeństwa międzynarodowego i gospodarki.

Instytut Nowej Europy

Instytut Nowej Europy jest ośrodkiem badawczym (think tankiem) prowadzącym działalność analityczną w zakresie polityki międzynarodowej, gospodarki, bezpieczeństwa oraz nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji europejskiej i roli Polski w tym procesie. Misją Instytutu jest tworzenie merytorycznych podstaw i animowanie dyskusji o przyszłości Europy w zmieniającym się ładzie światowym oraz globalnym wyścigu technologicznym; wzmocnienie i usprawnianie instytucji krajowych oraz unijnych; a także oddziaływanie na kształt i kierunek polskiej polityki europejskiej i zagranicznej.

Fundacja Opportunity Institute for Foreign Affairs

Fundacja jest „niezależnym ośrodkiem badawczym o charakterze non-profit. Zakres badawczy Instytutu obejmuje szeroko pojęte stosunki międzynarodowe, politykę oraz bezpieczeństwo międzynarodowe, a także wielowymiarową współpracę gospodarczą. Szczególny obszar badawczy Instytutu obejmuje region Europy Środkowo – Wschodniej rozszerzonej o kraje Inicjatywy Trójmorza. Priorytetowymi zadaniami Instytutu jest przygotowywanie dogłębnych analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, rozpoznanie i identyfikacja nadchodzących trendów polityki międzynarodowej, przygotowanie rekomendacji dla sektora państwowego i prywatnego w oparciu o analizy i trendy, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu politycznego, gospodarczego, społecznego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.”

Trójmorze (Trimarium)

Portal Trójmorze (Trimarium) stanowi medium służące opisowi i analizie najważniejszych zjawisk, wydarzeń i procesów w regionie Inicjatywy Trójmorza. Twórcy portalu przekonują, że „że racją stanu wszystkich państw należących do Inicjatywy Trójmorza jest pogłębianie wzajemnego zaufania, współpracy i przyjaźni”. Portal działa w ramach Stowarzyszenia „Trójmorze”, którego prezesem jest Grzegorz Górny.

Pozostałe ośrodki