start / Deklaracje / Wspólna deklaracja V szczytu Inicjatywy Trójmorza (Tallinn, 19-20 października 2020)

Wspólna deklaracja V szczytu Inicjatywy Trójmorza (Tallinn, 19-20 października 2020)

10 października 2020 r.
 1. Prezydenci i przedstawiciele wysokiego szczebla 12 krajów Unii Europejskiej, państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza – Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rzeczpospolitej Polskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii – po spotkaniu w dniu 19 października 2020 r. z okazji zorganizowanego przez Estonię Wirtualnego Szczytu i Forum Internetowego Trójmorza mającym na celu podsumowanie postępów w ramach inicjatywy:
 2. potwierdzając, że inicjatywa Trójmorza ma na celu przyczynienie się do spójnego rozwoju gospodarczego i lepszej łączności w regionie Trójmorza poprzez dynamiczną współpracę w zakresie rozwoju wydajnych i zmodernizowanych połączeń infrastrukturalnych w dziedzinie energii, transportu i cyfryzacji, zwłaszcza na północno-południowej osi Unii Europejskiej;
 3. uznając, że globalna epidemia COVID-19 ma coraz większy globalny wpływ gospodarczy i finansowy, co podkreśla znaczenie regionalnych więzi gospodarczych i dobrze rozwiniętej infrastruktury transgranicznej oraz zwiększa znaczenie i rolę Inicjatywy Trójmorza, w tym m.in. stymulowanie ożywienia gospodarczego po pandemii;
 4. zgadzając się, że potrzeby w zakresie infrastruktury regionalnej Trójmorza będą zaspokajane zgodnie z zasadami gospodarki wolnorynkowej, wartościami demokratycznymi i przejrzystością;
 5. potwierdzając nasze poparcie dla wizji wykorzystania potencjału prywatnych inwestycji w celu poprawy łączności i jakości infrastruktury przy jednoczesnym przestrzeganiu szeroko uzgodnionych norm środowiskowych i społecznych, oraz uznając to za fundamentalną zasadę stojącą za Inicjatywą Trójmorza oraz inicjatywą Blue Dot Network;
 6. podkreślając, że regionalny rozwój gospodarczy, oparty na zasadach gospodarki ekologicznej, zrównoważonego rozwoju i innowacji, zwiększy spójność społeczną i odporność Unii Europejskiej, przyczyniając się w ten sposób również do wzmocnienia naszego bezpieczeństwa regionalnego;
 7. potwierdzając, że Inicjatywa Trójmorza uzupełnia i wzmacnia współpracę w Unii Europejskiej, dodając wartość instrumentom spójności oraz instrumentowi „Łącząc Europę” i strategiom już dostępnym w Unii Europejskiej;
 8. potwierdzając, że ciągła gospodarcza i strategiczna obecność Stanów Zjednoczonych Ameryki w regionie Trójmorza przyczynia się do wzmocnienia więzi transatlantyckich;
 9. potwierdzając, że zaangażowanie Niemiec w Inicjatywę Trójmorza przyczynia się do rozwoju regionu i konwergencji państw członkowskich Unii Europejskiej; niniejszym:
 10. potwierdzamy nasze stałe silne zaangażowanie w inicjatywę i jesteśmy niezmiernie zadowoleni z dotychczasowych osiągnięć począwszy od szczytów w Dubrowniku (2016), Warszawie (2017), Bukareszcie (2018) i Lublanie (2019), które stworzyły podwaliny pod merytoryczną współpracę regionalną;
 11. pochwalamy niezwykły postęp poczyniony w kierunku konsolidacji inicjatywy i jej stopniowego przekształcania w ukierunkowane i praktyczne narzędzie współpracy regionalnej;
 12. potwierdzamy znaczenie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) jako narzędzia inwestycyjnego do finansowania projektów w zakresie łączności w regionie Trójmorza;
 13. z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Estonii, Łotwy, Węgier, Bułgarii, Litwy, Słowenii i Chorwacji o przyłączeniu się do Polski i Rumunii w roli inwestorów w 3SIIF;
 14. z zadowoleniem przyjmujemy oświadczenie Stanów Zjednoczonych na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w lutym 2020 r. o zamiarze zainwestowania do 1 miliarda USD w krajach Inicjatywy Trójmorza;
 15. z zadowoleniem przyjmujemy zainteresowanie i zaangażowanie europejskich i międzynarodowych instytucji finansowych w inicjatywę Trójmorza i zachęcamy je do przyłączenia się w roli inwestorów do 3SIIF;
 16. doceniamy pracę Sekretariatu ustanowionego przez Estonię w celu przygotowania i przeprowadzenia Wirtualnego Szczytu i Forum Internetowego Trójmorza oraz z zadowoleniem przyjmujemy gotowość krajów uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza do kontynuowania tej praktyki;
 17. z zadowoleniem przyjmujemy uruchomienie interaktywnego sprawozdania z postępów w realizacji projektów Trójmorza, w którym podkreślono potrzeby i potencjał w zakresie inwestycji infrastrukturalnych w regionie Trójmorza, co potwierdził również Międzynarodowy Fundusz Walutowy;
 18. jesteśmy zadowoleni ze sprawozdania z postępów w realizacji Łączności Inteligentnej, która ma na celu odblokowanie cyfrowego wymiaru Inicjatywy Trójmorza i łączy naszą infrastrukturę energetyczną i transportową z bezpiecznymi platformami i usługami cyfrowymi;
 19. uznajemy potrzebę wzmocnionej współpracy na poziomie rządów państw Trójmorza w celu zapewnienia niezbędnego i odpowiedniego otoczenia legislacyjnego i klimatu przyjaznego dla biznesu oraz zmniejszenia niepotrzebnych obciążeń administracyjnych w państwach uczestniczących w celu jak najlepszej realizacji priorytetowych projektów wzajemnych połączeń w regionie Trójmorza, a zatem;
 20. z zadowoleniem przyjmujemy spotkanie ministerialne państw Trójmorza w Warszawie we wrześniu 2019 r. oraz wideokonferencję ministrów spraw zagranicznych państw Trójmorza zorganizowaną przez Estonię w czerwcu 2020 r. oraz zachęcamy rządy państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza do kontynuowania spotkań ministerialnych;
 21. doceniamy ciągłe wsparcie i wysoki poziom uczestnictwa Komisji Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Niemiec w Wirtualnym Szczycie i Forum Internetowym Trójmorza oraz zgadzamy się na dalsze pogłębianie naszej współpracy politycznej i gospodarczej;
 22. z zadowoleniem przyjmujemy nowe inicjatywy samorządów, biznesu, społeczności społecznych i eksperckich, które wspierają zasady i cele Inicjatywy Trójmorza; zachęcamy do zwiększenia synergii z tymi inicjatywami;
 23. z zadowoleniem przyjmujemy gotowość Bułgarii do zorganizowania kolejnego szczytu i Forum Biznesu Trójmorza w 2021 r.
Tłumaczenie: Barbara Komorowska na zlecenie ISP PAN